کوهنوردی

شروینه ماه

کوهنوردی

شروینه ماه

کوهنوردی

علـایـــقـــم کــوهـــنــــــوردی و دوچـــــرخــــه ســــواری
ســاخــت نــــقـــــشــــه تــــوپــــوگـــرافـــی گـــارمـیــن

در کـانـال تلـگــرام مـن مـیـتــونیــد بـه مطالـب آموزشـی
ناوبری(موبایل) که جز تجربیات خودم هست دسترسـی
........................... داشـتـه باشـیـد ........................

بایگانی

با روش های زیر با من در تماس باشید.

تلفن و واتساپ : 7889 320  0938       ولی پور                

               

           

                                             Reza.Valipoor 

 

                  

 @GpsRec